Yalan tanıklık ile ilgili ceza maddesine kısmî iptal

Anayasa Mahkemesi, 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/116, K: 2015/4 Sayılı Kararı ile, “Yalan Tanıklık” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “… süreli hapis cezasına mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına …” ibaresinin adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu ve böylece Anayasa m. 2’yi ihlal ettiği gerekçesiyle iptaline […]