Yalan tanıklık ile ilgili ceza maddesine kısmî iptal

Anayasa Mahkemesi, 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/116, K: 2015/4 Sayılı Kararı ile, “Yalan Tanıklık” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “… süreli hapis cezasına mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına …” ibaresinin adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu ve böylece Anayasa m. 2’yi ihlal ettiği gerekçesiyle iptaline […]

KDV matrahına ÖTV’nin dâhil edilmesi

Katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi ürünlerde mal bedeli ve özel tüketim vergisi toplamı üzerinden ayrıca hesaplanmaktadır. Başka bir anlatılma özel tüketim vergisi, katma değer vergisi matrahına dâhil edilmektedir. KDV matrahına sadece özel tüketim vergisi değil, damga vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre alınan yangın sigortası vergisi, eğlence vergisi, elektrik ve havagazı […]

Süre tutum dilekçesi

Yasal boşluk nedeniyle hukuk uygulamasında kendisine yer bulan “süre tutum dilekçesi” nihayet bir hukuki dayanağa kavuştu… Fakat yasa ile değil, Anayasa Mahkemesi kararıyla… :) Kararın1 ilgili kısmı: “Temyiz süresinin, kısa kararın tefhimi ile başladığı durumlarda, temyiz süresini kaçırmak istemeyen davacı veya davalının, temyize dair yazılı iradesini ortaya koyması, usuli bir hak kaybına uğramaması bakımından kaçınılmazdır. […]