Telekulak hakkında örnek karar

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, “dinleme”, “teknik takip”, “telekulak” konusu ile ilgili örnek bir karar verdi. 29/04/2015 gün ve E: 2015/16 K:2015/737 sayılı kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi uyarınca üç ay için verilen iletişimin denetlenmesine ilişkin kararın, anılan sürenin bitiminden sonra denetlemeye ilişkin kayıtlar çözülüp hakim huzuruna getirilmeden, evrak üzerinden sürenin uzatılmasına karar verilmesini isabetsiz […]